REGLAMENT

1. Drets i obligacions

1. Els alumnes i els seus pares o tutors tenen dret a expressar els seus suggeriments i queixes a la direcció de l'acadèmia The English Workshop Reus, d'ara endavant "acadèmia". Disposaran d'un llibre de reclamacions per a tal fi.

2. Els alumnes i els seus pares o tutors es comprometen a respectar les normes de l'acadèmia, com ara els horaris, les dates de pagament, la relació de respecte i cooperació amb els seus companys i el professorat. L'incompliment de les normes atorga a la direcció el dret de baixa.

3. L'acadèmia es reserva el dret d'admissió dels seus clients.

4. La no assistència a classe no donarà dret a reemborsament ni a recuperacions en altres classes.

5. Les classes s'anul·laran i no seran recuperades en els festius nacionals, autonòmics i ponts oficials.

6. Els professors es comprometen a ajudar els alumnes a assolir l'èxit acadèmic. No obstant, serà responsabilitat de l'alumne assolir tal èxit.

7. L'acadèmia no es responsabilitza de la custòdia o pèrdua dels objectes personals dels alumnes.

8. Hi haurà un mínim de 3 alumnes i un màxim de 10 alumnes per curs.

9. L'acadèmia es reserva el dret de cancel·lar un curs amb la corresponent devolució de totes les despeses efectuades pel client en cas de no arribar al nombre mínim d'alumnes, que serà de 3.

10. L'acadèmia recopilarà i guardarà les dades personals dels seus clients sempre d'acord amb la Llei de Protecció de Dades.

11. Per distribuir públicament qualsevol imatge o so recollit de les classes es necessitarà el permís exprés dels clients.


2. Pagaments

1. Les quotes es paguen en els primers 5 dies del mes corresponent.

2. Els pagaments es poden efectuar mitjançant transferència bancària o en metàl·lic.

3. Els pagaments es poden efectuar de manera mensual, trimestral o anual.

4. La matrícula és de pagament, per sufragar despeses de la gestió de l'expedient.

5. Alguns cursos poden requerir l'adquisició de material didàctic, per exemple llibres de text o dossiers. Aquestes despeses aniran a càrrec del client.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING